RLA Stallion s.r.o.

reklamní a produk?ní agentura, po?adatel kulturních, reklamních
a zábavných akcí

RLA Stallion s.r.o.
Lobezská 53/55
326 00  PLZE?
tel/fax: 602 101 232
rlastallion@rlastallion.cz


Ko?ovné muzeum

Ko?ovné muzeum nabízí:
Výstavu strašidel
a pohádkových bytostí

Výstavu 777 medv?d?
Výstavu panenek
Zabezpe?ení program? pro d?ti, divadlo, hry, sout?že,
rukod?lné dílni?ky ....
www.kocovnemuzeum.cz

erb_rla

Reklamní a produk?ní agentrura RLA Stallion s.r.o.p?sobí již od roku 1991. Za dobu své p?sobnosti vešla do podv?domí jako producent a po?adatel kulturních, reklamních a zábavných / event markterinogových akcí, m?stských a historických slavností, reprezenta?ních ples? a banket?, komponovaných show a podobn?. Vydavatelská ?innost nap?. kniha P?l kopy do kopy.

Mezi tradi?ní akce v Plzni pat?í Apriliáda, Plavba netradi?ních plavidel, Váno?ní zpívání koled a Váno?ní výstava. Jednotlivé akce jsou p?ipravovány vždy "na míru" dle konkrétních požadavk?, místa konání apod. Agentura zajiš?uje plný servis od technického a programového zajišt?ní po kompletní reklamu a propagaci.

Agentura vytvá?í u každé z akcí rozsáhlou nabídku reklamního pln?ní pro všechny partnery v mediální kampani a v PR. V této ?innosti má již bohaté zkušenosti a využívá je k realizaci vysoce profesionálních produkt?.

Mimo kulturních akcí agentura vlastní a provozuje Muzeum strašidel v Plzni, jehož sou?ástí je i putovní výstava muzea tzv. Strašidla na cestách se kterou strašidla navšt?vují m?sta, hrady, zámky, sklepení apod. po celé ?eské republice.
navštivte náš eschop na www.rlastallion.cz

p?l kopy do kopy. p?l kopy dokopy

              jpg_01      jpg_02       


 
eshop.

navštivte náš obch?dek plný suvenýr?, dárk?,
knih, pexes, omalovánek, strašidelných
a karnevalových pom?cek
a všelijakých lecos?

platební a dodací podmínky e-shopu zde

Muzeum strašidel
JEDINE?NÁ EXPOZICE STRAŠIDEL A POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ
speciální výukové programy
narozeninové párty
?arokrámek / možnost zap?j?ení p?evozní expozice
otev?eno denn?
10.00 - 18.00 hod.
nám. Republiky 33, Plze?
www.muzeumstrasidel.cz
Pohádkový statek

POHÁDKOVÝ STATEK
B?asy - Vranovice
okres Rokycany (Pl. kraj)
duben, kv?ten, ?erven: víkendy,
svátky 10 - 17 hod.
?ervenec, srpen:
denn? 10 - 18 hod.
zá?í, ?íjen: víkendy, svátky 10 - 17 hod.
www.pohadkovystatek.cz